Privacyverklaring Ana de Wit Fotografie

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Ana de Wit Fotografie persoonsgegevens. Dit
zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze
persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van
verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Ana de Wit Fotografie
inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van
de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die
betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Ana de Wit Fotografie zal het privacy beleid van
tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Ana de Wit Fotografie
Fotograaf: Ana de Wit
Borodinlaan 16 3122HA Schiedam
info@anadewit.nl
Kvk: 67235034

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ana de Wit Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:

 • Achternaam
 •  Voornaam
 • Geboortedatum
 • Adres & woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuurnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens:
Ana de Wit Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, mits zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@anadewit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsgrond

Ana de Wit Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Ana de Wit
  Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
 3. Ana de Wit Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen ;
 4. een gerechtvaardigd belang van Ana de Wit Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het
  onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Ana de Wit Fotografie aan
  betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • persoonlijk contact; telefonisch / per e-mail
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Ana de Wit Fotografie gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen om te besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke computerprogramma’s of -systemen wij
gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ana de Wit Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in
onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ana de Wit Fotografie blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Ana de Wit Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is,
of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor
hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
• Wettelijke grondslag: Ana de Wit Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
• Marketingdoeleinden: 24 maanden
• Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 24 maanden
• Contact per e-mail/telefonisch: 48 maanden
• Informeren over wijzigingen van diensten: 24 maanden
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of
haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.
Dit kan via de website van Ana de Wit Fotografie (www.anadewit.nl) of door middel van e-mail
(info@anadewit.nl). Ana de Wit Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer
gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Ana de Wit Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Ana de Wit Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Ana de Wit Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ana de Wit Fotografie / Ana de Wit
Als zich toch onverhoopt een data lek voordoet, dan zal Ana de Wit Fotografie onverwijld alle
noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data lek zo veel mogelijke te beperken.
Ana de Wit Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het data lek bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen
neemt Ana de Wit Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen. Recht op inzage,
correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking
en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Ana de Wit
Fotografie via info@anadewit.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking
van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving
(zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig
de grondrechten van Ana de Wit Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en
informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over
het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of
quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.
© Ana de Wit Fotografie / Ana de Wit
Schiedam, mei 2018