Dank u voor de offerte aanvraag voor het fotograferen van uw Bruiloft.

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en
rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze
opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of per e-mail
toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met
de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden
mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken
geldt de volgende rangorde van voorrang:

  1. Opdrachtbevestiging
  2. Offerte
  3. Aanvullende voorwaarden
  4. Algemene voorwaarden Dupho.

Wijziging datum
Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt [ ]% van het overeengekomen
bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel
andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

Annulering
De opdracht kan door u of de opdrachtgever (=wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen voor de
trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen [ ] en [ ] dagen voor de trouwdatum wordt 50%
van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan [ ] dagen voor de trouwdatum is de
wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te
fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In
dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met
het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden
tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is
en Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van
Fotograaf.

Aard van de reportage
Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan
Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op
fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder
moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen
van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

Technische problemen
Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te
beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte
kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan
Fotograaf verschuldigd.

Overmacht
In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte
geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Beeldselectie
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling
factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het
overeengekomen formaat aangeleverd.

Akkoord producten
Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering
kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren.
Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij
akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

Auteursrechten
Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé
doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen
de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards
worden ingestuurd en gebruikt worden op social media.

Betaling
Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om aanbetaling van het overeengekomen bedrag.
Bij volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag
Fotograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.